ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Desired Click. Door de website desiredclick.com (de "website") te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden. De termen "u" en "Gebruiker" verwijzen naar iedereen die toegang heeft tot de website. Terwijl u door de website en de websites van Nybusiness bladert, kunt u toegang krijgen tot andere websites waarvoor andere gebruiksvoorwaarden gelden. Wanneer u deze sites gebruikt, bent u wettelijk gebonden aan de specifieke gebruiksvoorwaarden die op deze sites zijn geplaatst. Als er een conflict is tussen deze Algemene voorwaarden en de andere voorwaarden, gelden de andere voorwaarden met betrekking tot het gebruik van dergelijke pagina's. Desired Click kan deze Algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd onder "Algemene voorwaarden". Uw gebruik van de website nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Algemene voorwaarden en alle wijzigingen. Lees daarom deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd door op wijzigingen.

1) GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Desired Click verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website voor de vergoedingen, indien van toepassing, en onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven. De website en de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, gegevens, rapporten, meningen, afbeeldingen, foto's, grafieken, diagrammen, animaties en video's (de "Inhoud"), die worden weergegeven op de website, mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tenzij anders is toegestaan onder deze Algemene voorwaarden, stemt u ermee in om geen inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, er afgeleide werken van te maken, op te slaan of weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, te verzenden, uit te zenden of te verspreiden onder wie dan ook, of voor enig commercieel doel, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Desired Click De inhoud is het exclusieve eigendom van Desired Click of haar licentiegevers, en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken en andere product- en dienstnamen en logo's op de website en in de inhoud zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake handelsmerken en auteursrechten. Alle handelsmerken, servicemerken of logo's (gezamenlijk de "Merken") die op de website worden weergegeven, kunnen gedeponeerde of niet-gedeponeerde merken van Desired Click of anderen zijn. Niets op deze website mag worden beschouwd als verlening van een licentie of recht om een van de merken die worden weergegeven op de website te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Desired Click of een derde partij die eigenaar is van dergelijke merken. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken of enige andere inhoud is ten strengste verboden. Om toestemming te vragen voor het gebruik van inhoud of materiaal van Desired Click, kunt u contact opnemen met Desired Click op support@desiredclick.com. U mag de website niet gebruiken voor onwettige doeleinden. U zult alle redelijke verzoeken van de website aan Desired Click 's eigendomsbelangen in de website honoreren.

2) REGISTRATIE

Als onderdeel van het registratieproces moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen en de website voorzien van juiste, volledige en bijgewerkte informatie. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze overeenkomst, die kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw toegang.

3) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U bent volledig aansprakelijk voor activiteiten die u uitvoert in verband met uw browsen op en gebruik van de website. Als u ontevreden bent over de inhoud of de website of over deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid te stoppen met het gebruik van de inhoud en de website. Vanwege het aantal bronnen waarvan de inhoud afkomstig is en de potentiële risico's van elektronische distributie, kunnen er vertragingen, omissies of onnauwkeurigheden in de inhoud en de website voorkomen.

Noch de website, noch desired click geeft garanties of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of actualiteit van of de resultaten die worden verkregen uit de toegang tot en het gebruik van de website, de eigen inhoud van de website, de andere inhoud of enig materiaal dat toegankelijk is (via een directe of indirecte hyperlink of anderszins) via de website. De website wijst hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik en van niet-inbreuk. Noch de website, noch Desired Click is aansprakelijk jegens de gebruiker of iemand anders voor enige onnauwkeurigheid, vertraging, onderbreking van de dienstverlening, fout of weglating, ongeacht de oorzaak, of voor enige schade als gevolg daarvan. In geen geval zal de website, Desired Click of een van hun licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verloren tijd, verloren geld, gederfde winst of goede wil, hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, en ongeacht of dergelijke schade voorzien of onvoorzien is met betrekking tot het gebruik van de website. noch de website, noch een van zijn gelieerde ondernemingen, agenten of licentiegevers zal aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enig verlies of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, of veroorzaakt door nalatigheid, onvoorziene omstandigheden buiten zijn controle bij het verkrijgen, compileren, interpreteren, rapporteren of leveren van de website en enige inhoud op de website of anderszins. in geen geval zal de website, zijn gelieerde ondernemingen, agenten of licentiegevers aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing genomen of actie ondernomen door u vertrouwend op dergelijke inhoud of de website.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van software van derden op de website en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens welke persoon of entiteit dan ook voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enig resultaat dat door dergelijke software wordt gegenereerd.

4) LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Het is mogelijk dat u via hypertekst of andere computerlinks toegang krijgt tot websites die worden beheerd door andere personen dan de website Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend aangeboden voor uw referentie en gemak, en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaren van dergelijke websites. U stemt ermee in dat de website niet verantwoordelijk is voor de inhoud of werking van dergelijke websites en dat de website niet aansprakelijk is jegens u of enige andere persoon of entiteit voor het gebruik van websites van derden. Behalve zoals hieronder beschreven, impliceert of betekent een hyperlink van deze website naar een andere website niet dat de website de inhoud op die website of de exploitant of activiteiten van die site onderschrijft. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de mate waarin u inhoud van andere websites waarnaar u vanaf de website een koppeling plaatst, mag gebruiken.

5) DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker verleent Desired Click het niet-exclusieve recht om al het materiaal dat door de gebruiker op de website wordt ingevoerd (met uitzondering van materiaal van derden dat via private e-mail wordt verzonden) te gebruiken in een van de gedrukte of elektronische publicaties van Desired Click ("Andere inhoud"). Gebruikers die materiaal invoeren op de website zijn verantwoordelijk voor de Andere inhoud. Noch de website, noch Desired Click heeft enige verantwoordelijkheid voor Andere inhoud, met inbegrip van de inhoud van berichten of informatie geplaatst door gebruikers of anderen, of voor de inhoud van informatie toegankelijk via directe of indirecte hyperlinks vanaf de website. De website behoudt zich echter het recht voor, al dan niet naar eigen goeddunken, om Andere inhoud die de website als illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast beschouwt, te beoordelen, bewerken of verwijderen. U mag geen materiaal via de website invoeren of verspreiden dat promotioneel van aard is, met inbegrip van verzoeken om geld of zaken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website. De gebruiker stemt ermee in om de website en Desired Click te vrijwaren van alle schade, aansprakelijkheid, kosten, lasten en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die de website, Desired Click , hun filialen, werknemers en bevoegde vertegenwoordigers kunnen oplopen als gevolg van een van beide: (i) de gebruiker inbreuk maakt op deze overeenkomst, of (ii) materiaal ingevoerd in de website met het gebruik van de schermnaam of het wachtwoord van de gebruiker.

6) BETALINGEN, ANNULERING & TERUGBETALINGEN

Alle informatie, rapporten, inhoud en toegangsrechten die op de website zijn gekocht, kunnen niet worden terugbetaald. Wij als handelaar zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de weigering van autorisatie voor een Transactie, op grond van het feit dat de Kaarthouder de vooraf ingestelde limiet die van tijd tot tijd wederzijds door ons met onze acquiring bank is overeengekomen, heeft overschreden. Eenmaal verwerkte bestellingen kunnen niet meer worden geannuleerd.

7) AANVULLENDE WETTELIJKE VOORWAARDEN


Deze Overeenkomst blijft van kracht tot ze wordt beëindigd door de of jou. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door de andere partij telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen van de beslissing om te beëindigen. Desired Click kan de Website of de beschikbaarheid ervan voor u te allen tijde beëindigen of wijzigen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de website en vervangt alle andere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot de website. Het falen van de website, om aan te dringen op strikte naleving van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een latere niet-naleving van een dergelijke voorwaarde of bepaling. Deze Overeenkomst is persoonlijk voor u, en u mag uw rechten of verplichtingen aan niemand overdragen. Als een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Overeenkomst, uw rechten en verplichtingen, en alle acties die worden overwogen door deze Overeenkomst, vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Californië, alsof de Overeenkomst een contract was dat geheel is aangegaan en geheel is uitgevoerd binnen Californië, en alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Californië. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

8) ANTI-HACKING BEPALING

U stemt er uitdrukkelijk mee in deze Website niet te gebruiken op een manier of voor een doel dat verboden is door deze voorwaarden. Bovendien stemt u er uitdrukkelijk mee in om: (1) de Website te gebruiken voor enig doel dat verboden is door enige wet- of regelgeving, of om de schending van enige wet- of regelgeving te vergemakkelijken; (2) een "deep-link", "scraper", "robot", "bot", "spider", "data mining", "computercode" of enig ander geautomatiseerd apparaat, programma, tool, algoritme, proces of methodologie of handmatig proces met vergelijkbare processen of functionaliteit te gebruiken of proberen te gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de website of enige gegevens of inhoud die gevonden worden op of toegankelijk zijn via de website zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; (3) op enigerlei wijze materialen of informatie op de website te verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk openbaar zijn gemaakt, hetzij door openbare weergave op de website, hetzij door toegankelijkheid via een zichtbare link op de website; (4) op enigerlei wijze andere maatregelen die worden gebruikt om de toegang tot de website of de inhoud daarvan te beperken of te voorkomen, te omzeilen of te omzeilen; (5) de beveiliging van de website te schenden of te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de website, gegevens, materialen, informatie, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een server die verbonden is met deze website, door middel van hacking, password mining of op enige andere wijze; (6) de goede werking van de website of activiteiten op of via de website te verstoren of proberen te verstoren, inclusief het verkrijgen van toegang tot gegevens, inhoud of andere informatie voordat deze voor het publiek beschikbaar zijn op de website; (7) handelingen te verrichten of te trachten te verrichten die, naar het oordeel van de beheerders van deze website, een onredelijke of onevenredig grote belasting of belasting vormen of kunnen vormen voor de website of de infrastructuur van deze operatie.


Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Feleni AS. registration number NO 983709893 VAT. Kleppevarden 93, 4350Kleppe, Norway


Contactgegevens:
E-mail: support@desiredclick.com